Nilai Utama

 • Cetak
 • BEBAS
  Melaksanakan Tugas Tanpa Dipengaruhi dan Diancam;
 • PROFESIONAL
  Melaksanakan Tugas Dengan Profesional;
  Menanda Aras Kerja Pengauditan Dengan Standard Antarabangsa;
 • INTEGRITI
  Berintegriti Bagi Memastikan Hasil Pengauditan Adalah Boleh Dipercayai;
 • AMANAH
  Bertanggungjawab, Menjadikan Sifat Amanah Sebagai Asas Dalam Pasukan Kerja;
 • RELEVAN
  Menyediakan Maklumat Yang Tepat dan Memenuhi Kehendak Stakeholders.